Boutredning

Många viktiga juridiska frågor uppstår i samband med ett dödsfall. Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Det är en trygghet att anlita en auktoriserad begravningsbyrå för boutredningen. Samtliga våra boutredare är auktoriserade och innehar ansvarsförsäkring.

 

Bouppteckning

Bouppteckning måste enligt lag upprättas efter ett dödsfall. Då utreder man vem, eller vilka, som är dödsbodelägare samt redovisar den avlidnes tillgångar och skulder. Arbetet med bouppteckningen ska påbörjas inom 3 månader från dödsdagen och lämnas till Skatteverket en månad efter upprättandet.

Syftet med bouppteckningen är att fastställa vem som är rättmätig ägare till den avlidnes kvarlåtenskap och skall även innehålla utredning om eventuella efterarvingar. Bouppteckningen skall redovisa den avlidnes tillgångar och skulder. Är den avlidne gift skall båda makarnas egendom särredovisas. I vissa fall ska även samboegendom redovisas.

Understiger tillgångarna begravningskostnaden kan bouppteckningshandlingen ersättas med en anmälan till sociala myndigheten som gör en dödsboanmälan.

Dödsboförvaltning

Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma m.fl. Vi tar även hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Arvskifte

När förvaltningen är slutförd upprättas en tydlig redovisningsräkning och ett arvskiftesförslag som samtliga dödsbodelägare får godkänna. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskifteshandlingen är viktig och lagstadgad då fler än en delägare finns i dödsboet och skyddar delägare i de fall ytterligare skulder skulle framkomma.

Brist i boet

När dödsboet inte har tillgångar som täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Rådgör med vår juridiska avdelning. Vi kan ta hand om alla kontakter med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

 

Övriga juridiska tjänster

Om du vill så hjälper vi även till med testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, bodelning, äktenskapsförord, framtidsfullmakt, samt försäljning av fast eller lös egendom